Oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu Božieho milosrdenstva

Pondelok:
Kňazský deň

Utorok:

Hrabovka: 16:30 – + Mária, Albert a deti rod. Bulejková
Dolná Súča : 18:00 – + Valéria Gabrielová, 10.výročie

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + Miroslav Majerský

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Rudolf Rožník a rodičia z oboch strán

Piatok

Dolná Súča: 18:00 – Za Božiu pomoc pre Michala

Sobota:

Dolná Súča: 07:00 – + Ján Ondrišák, manželka, dcéra a zaťovia

Nedeľa: (Nedeľu Božieho milosrdenstva)

Dolná Súča : 7:30 za farníkov
Hrabovka : 9:00 – + Aladár Macura, 1.výročie
Dolná Súča : 10:30 – + rodičia Emília a Ladislav Masteš

LITURGICKÝ KALENDÁR:
PO – sv.Marek, evanjelista
PIA – sv.KatarínaSienská, panna, učiteľka Cirkvi, patrónka Európy

• Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sv.prijímanie, modlitba na úmysel sv.Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a recituje Vyznanie viery a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr.“Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
• V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00h.
• V Mariánskom mesiaci máj pred každou sv. omšou sa budeme modliť Loretánske litánie.
•Zbierka na utečencov odoslaná na biskupský úrad Nitra činila 663,28€,  zbierka pri Božom hrobe činila 1289,65€ a zbierka na potreby farnosti bola 560,02€.
•Všetkým, ktorí obetavo pripravovali, svojou službou sprevádzali dôstojný liturgický priebeh Veľkonočných sviatkov vyslovujem srdečnú vďaku a vyprosujem od štedrého a dobrotivého Boha požehnanie pre vaše životy i životy vašich drahých.

Drahí bratia a sestry,


chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete.

Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstvavoči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.