Sviatosti

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu sa bežne udeľuje v nedeľu po sv. omši o 10:30 pre všetky deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v Dolnej Súči.

Krst nahlasuje rodič (nie starý rodič) v úradných hodinách (vždy po sv. omši) na farskom úrade v dostatočnom predstihu, minimálne týždeň pred krstom. V piatok pred krstom je zápis dieťaťa na krst. Na stretnutie je potrebné, aby prišli obidvaja rodičia a krstní rodičia.

Z rozumných dôvodov je možný aj krst dieťaťa, ktorého rodičia nebývajú v Dolnej Súči. V tom prípade treba licenciu (povolenie) od miestneho pána farára.

Krstný rodič môže byť len kresťan – katolík, ktorý už prijal Eucharistiu a birmovanie. Ak žije v manželstve, tak manželstvo má byť uzatvorené pred tvárou Cirkvi. Krstný rodič nemôže žiť len v civilnom manželstve či konkubináte. Tieto podmienky na krstného rodiča určuje kánonické právo.

Svätá spoveď

Pristúpiť k svätej spovedi môžete vždy v týždni pol hodinu pred svätou omšou. V prvopiatkovom týždni pred večernou sv. omšou a pol hodinu pred rannými sv. omšami.

Spovedanie chorých treba nahlásiť pred prvým piatkom v sakristii kostola. Týchto chorých navštevujeme vo štvrtok v prvopiatkovom týždni. Tento štvrtok sa vysluhuje aj pastoračná starostlivosť v Domove dôchodcov v Dolnej Súči.

Eucharistia – Svätá omša

Úmysly na sv. omše prijímame štyrikrát v roku na 3 mesiace dopredu vždy po vyhlásení v nedeľných oznamoch.

Eucharistická adorácia:

Piatok 8:00 do sv. omše o 18:00

Sviatosť pomazania chorých

Chorých a starších veriacich navštevujeme v našej farnosti v súrnych prípadoch kedykoľvek.

Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť pre dôstojné slávenie tejto sviatosti:

  • stôl prestretý bielym obrusom
  • kríž
  • dve horiace sviece.

Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva nahlasujú snúbenci minimálne tri mesiace pred plánovaným dátumom sobáša. Keďže dátum sobáša poznajú v omnoho skoršom čase, je z organizačných dôvodov vhodnejšie nahlásiť sobáš aj v skoršom termíne. Prvé, informačné stretnutie je možné dohodnúť telefonicky, prípadne na farskom úrade počas úradných hodín. Snúbenci sa na ňom dozvedia údaje o spôsobe prípravy i potrebných dokladoch.

Kresťanský pohreb

Pohreb môžete prísť dohodnúť kedykoľvek osobne na farský úrad. K vybaveniu pohrebu treba predložiť kópiu úmrtného listu. Po dohovore s farárom sa dohodne termín pohrebu.

Cez víkendy sa z organizačných dôvodov v našej farnosti nepochováva.

Príprava dospelých k sviatostiam

Príprava dospelých na krst a ostatné iniciačné sviatosti (Prvé sväté prijímanie, Sviatosť birmovania) prebiehajú v našej farnosti podľa osobného dohovoru so žiadateľmi. Prosíme, nahláste sa na farskom úrade.